Introductie

Therapie in Brabant: Son en Breugel, Helmond

Praktijk Vive is een praktijk voor Contextuele Coaching & Therapie in Brabant. De diensten worden aangeboden in het Ouder & Kind Centrum in Helmond en in het CMD gebouw in Son en Breugel.

De praktijk is opgericht omdat ik merkte dat kinderen soms intensievere begeleiding nodig hebben dan binnen de school geboden kan worden. Binnen de schoolcontext is het ook niet altijd mogelijk om de rest van het gezin mee te nemen in de hulpverlening.

De praktijk richt zich inmiddels op jongeren en volwassenen en biedt:
- Individuele therapie
- Gezinstherapie
- Relatietherapie.

In mijn praktijk help ik jongeren en volwassenen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Ik doe dat vanuit de contextuele benadering: ik richt me niet alleen op het individu maar beschouw het als onderdeel van een systeem, vaak gezin.

Problematieken

Depressie / somberheid / overspannenheid
Identiteitsvragen; negatief zelfbeeld, onzekerheid, verlegenheid
Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
Problemen in de opvoeding
Problemen in de persoonlijke groei
Problemen in de relatie met anderen (partner, ouder, kind, werk)
Loyaliteitsconflicten
Rouwverwerking bij verlies (overlijden, scheiding, gezondheid)
Traumaverwerking

Mogelijke hulpvragen

Hoe voed ik de kinderen op terwijl ze niet meer naar me luisteren?
We kijken als ouders verschillend tegen de opvoeding aan? Hoe hiermee om te gaan?
Niemand ziet wat ik doe
Ik ben gewoon helemaal op….
Het is net of ik moet kiezen voor een van hen maar dat kan ik niet (ouder kind)
Ik voel me zo ontzettend onzeker
Het is nooit goed genoeg
We hebben ruzie terwijl ik dat niet wil…
Niemand begrijpt me, ik voel me zo alleen

Wat levert het op

Hersteld vertrouwen
Beter omgaan met hoogsensitiviteit
Tevreden zijn over jezelf
Voor jezelf leren opkomen
Beter je grenzen aangeven
Beter contact tussen ouder en kind
Betere communicatie tussen ouders
Vooruitgang in schoolresultaten
Meer rust
Je gezien voelen, ertoe doen
Zekerder zijn bij het maken van keuzes
Jezelf meer zichtbaar durven maken

Over mij

Ik ben Viviane Leijten - van de Loo, geboren in mei 1969, getrouwd en trotse moeder van drie zoons ( 19, 19 en 16).

Ruim 19 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in de rol van docent, mentor, mentorcoach en persoonlijke begeleider van kinderen en hun ouders. Mijn activiteiten richtten zich daarbij vooral op kinderen met leer- of gedragsproblemen, op de signalering van (hoog)begaafdheid en op de begeleiding van onderpresteerders.

Mijn opleiding tot contextueel therapeut volgde ik aan de leerschool voor contextuele hulpverlening 'Leren over Leven' in Utrecht.

De praktijk is voortgekomen uit mijn passie om van hart tot hart te praten met jongeren, contact te maken op een dieper niveau en van daaruit te helpen bij het oplossen of verminderen van hun problemen.

Al jaren luister ik naar het verhaal van jongeren en volwassenen. Vaak gaat achter het probleem/gedrag dat we zien verdriet, onzekerheid, bezorgdheid of onmacht schuil. Door me te richten op deze achterliggende gevoelens in plaats van op het gedrag/ de symptomen, kom ik tot de kern van een probleem.

Vanuit een dialoog, waarin we elkaar werkelijk horen en zien en respect hebben voor elkaars eigenheid, zoeken we samen naar oplossingen. In de contextuele benadering zijn de ouders daar, in gedachte, altijd bij. Zowel jongeren en volwassenen zullen in gesprek met mij te allen tijde loyaal aan hen kunnen zijn en blijven.

Aanpak

Er wordt gewerkt volgens de contextuele benadering. Deze richt zich niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak het gezin.
Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Afhankelijk van de hulpvraag zullen er gesprekken plaatsvinden in wisselende samenstellingen. Dit kunnen individuele gesprekken zijn of gesprekken met partner, ouders of andere gezinsleden.

We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag aan de orde komt en we samen bepalen of er een klik is.
Na het kennismakingsgesprek besteden we meestal 2 gesprekken aan het in kaart brengen van het systeem. Dit doen we aan de hand van een genogram. Dit is een soort stamboom. Een genogram geeft vaak al veel (in)zicht op belangrijke gebeurtenissen en belangrijke relaties maar ook op gestagneerde contacten en verdriet. We achterhalen zo mogelijke knelpunten waar we in een aantal vervolggesprekken meer aandacht aan zullen besteden.

De gesprekken vinden in principe plaats in het Ouder & Kind Centrum in Helmond of in het CMD gebouw in Son en Breugel.

Voor meer informatie specifiek over relatietherapie verwijs ik u naar mijn andere website: http://www.relatietherapiebrabant.nu

Individuele Therapie

Gezinstherapie

Relatietherapie

Methodieken

Ik maak bij mijn werkzaamheden gebruik van een divers scala aan methodieken:

 

Contextuele Therapie

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie: het richt zich dus niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak gezin.
De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en nemen.

genosample

Kenmerkend voor de contextuele therapie is dat er vanuit vier dimensies gewerkt wordt:

 1. De feitelijke dimensie (erfelijkheid, gezondheid, sociaal economische achtergrond)
 2. De psychologie (hoe worden de feiten beleefd?)
 3. De interactionele dimensie (patronen van waarneembaar gedrag en communicatie tussen mensen)
 4. De relationeel-ethische dimensie

Deze vierde dimensie is uniek en cruciaal in de contextuele therapie. Loyaliteit, balans van geven en nemen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, destructieve en constructieve gerechtigheid en gerechtigheid in de verhoudingen zijn belangrijke begrippen binnen deze dimensie.

Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Meer informatie over de contextuele therapie is beschikbaar op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie
http://www.lerenoverleven.org/gedachtegoed/uitgangspunten

Hier zijn ook veel verwijzingen te vinden naar artikelen en literatuur.

 

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
Heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
Kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
Zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie:

Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Onderzoeksresultaten van EFT

EFT is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht en EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner relatie.
De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.
EFT is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke
EFT werkt beter dan andere relatie therapieën.

 

'Een taal erbij' (een beeld zegt meer dan duizend woorden)

“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een kontekstueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

Bron: www.dekontekst.nl

 

Verlies in beeld

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

Bron: www.omgaan-met-verlies.nl

 

Opvoedopstellingen

De methodiek kent zijn oorsprong in de familieopstellingen van Bert Hellinger (sinds 1993).
Hierin wordt op een systemische manier naar een probleem gekeken.

In tegenstelling tot de familieopstellingen van Hellinger wordt de opvoedopstelling individueel uitgevoerd.
De ouder stelt zijn gezin/familie op met behulp van ankers/tegels op de grond en stapt zelf in de opstelling. Er wordt uitsluitend gewerkt met de vraag die in het hier en nu speelt. Men hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je zelf hebt neergelegd en te voelen wat er in je gebeurt.

Kinderen zijn ten alle tijden loyaal aan hun beide ouders. Soms zo sterk dat ze voor hen het lot van een ander gaan 'dragen'. Dit doen ze onbewust en uit liefde, om het familiesysteem in evenwicht te houden. Ouders merken op dat patronen worden voortgezet, ook al doen ze erg hun best om dat te voorkomen. Voorbeelden van patronen: faalangst, boosheid, verdriet, verlegen zijn. Het kind reageert met heftige emoties of gedrag, is bijvoorbeeld meer dan nodig boos of agressief, angstig, claimend, teruggetrokken of slaapt slecht.

Een opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in een gezinssysteem eenvoudig zichtbaar en voelbaar.

In het kort de belangrijkste voordelen van een opvoedopstelling:
- Vaak maar 1 sessie nodig
- Individueel (en dus privé)
- Het kind hoeft niet mee te komen en blijft zo vrij van therapie
- Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
- Opvoeden wordt moeiteloos
- Een opvoedopstelling kun je ook preventief inzetten. Bijvoorbeeld bij een echtscheidingssituatie, waarbij je kinderen zo min mogelijk wilt belasten.

Tarieven en vergoeding

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag aan de orde komt en we samen bepalen of er een klik is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

 

Vergoeding

Jeugdigen (tot 18 jaar) komen in veel gevallen in aanmerking voor vergoeding.
Praktijk Vive heeft, in het kader van de transitie jeugdzorg, een contract met de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel) en met de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Heeze. Wanneer u in een van deze gemeenten woont dan volstaat een doorverwijzing van een erkende jeugdzorg doorverwijzer (huisarts, jeugdarts, schoolarts, opvoedondersteuner, generalist, specialist, etc).

Voor volwassenen (18 jaar en ouder) geldt dat de vergoeding afhankelijk is van de wijze waarop u verzekerd bent.
Praktijk Vive is aangeloten bij de LVPW en bij de RBCZ. Op basis van deze registraties vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt hierbij de AGB codes vermelden waarmee praktijk Vive is geregistreerd: 9006059 en 90100998.

 

Tarieven

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan gelden de volgende tarieven:
Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
De kosten van een Individueel- of gezinsgesprek zijn €90,- per uur. Dit tarief is inclusief voorbereidingstijd en administratiekosten.
De kosten van relatietherapie zijn €110,- per uur. Dit tarief is inclusief BTW, voorbereidingstijd en administratiekosten.

Voor meer informatie over relatietherapie verwijs ik u naar mijn andere website: www.relatietherapiebrabant.nu

Kwalificaties

Als u kiest voor een therapeut dan is het belangrijk dat deze de juiste opleidingen heeft genoten en is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen.

Hieronder volgt een opsomming van registraties en opleidingen.


Registraties

Kamer van Koophandel
 • KvK Nummer: 60856394
AGB Codes
 • AGB Code Praktijk VIve: 90060569
 • AGB Code Viviane Leijten - van de Loo: 90100998
Beroepsverenigingen
 • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW), licentienr 867
 • RBCZ: BCZ® registertherapeut, licentienr 401203R
Gemeenten - Praktijk Vive heeft een contract met:
 • Peelgemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel
 • Gemeente Son en Breugel, Gemeente Nuenen, Gemeente Geldrop-Mierlo

Opleidingen

Opleidingen
 • Partnerrelatietherapie, school voor relatietherapie, 2016-2017
 • Psychosociale Basiskennis (PSBK), NVTH opleidingen - cpion geaccrediteerd, 2015-2016
 • Contextuele hulpverlening en therapie, Orthoconsult/Leren over leven, 2010-2014
Scholing/Cursussen
 • Opvoedopstellingen - basismodule en vervolgmodule, Marianne Langemeijer, 2017
 • Het eerste gezinstherapeutische gesprek, Peter Rober, 2016
 • Gedeeld verdriet jongeren, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2016
 • Een taal erbij, De Kontekst, 2016
 • Verlies in beeld, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2015
 • Mindfulness, 2012
 • POP training (begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders), stichting leren motiveren, 2010
 • Solution focussed counseling, 2006
 • Verder nog diverse symposia, lezingen en workshops op het gebied van het contextuele gedachtegoed, gesprekstechnieken, puberbrein, hoogbegaafdheid, onderpresteren, studievaardigheden, verschillende leerstijlen, beelddenken, Mindmappen, pesten, positieve groepsvorming, hoogsensitiviteit, gameverslaving, automutilatie, omgaan met agressie en leer- en gedragsproblemen zoals ad(h)d, autisme en dyslexie

Samenwerkingsverbanden

Overig
Praktijk Vive Coaching & Therapie | rbcz-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | lvpw-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | peel6.1-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | sonenbreugel-logo

Contact

Praktijk Vive

Contextuele Coaching & Therapie in Helmond en Son & Breugel

Neem gerust contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Viviane Leijten - van de Loo

Telefoon: 06 50837848
Email: viviane.leijten@praktijkvive.nl

Praktijk Vive is gevestigd op locaties in Helmond en Son en Breugel.

Locatie Helmond:Praktijk Vive | Locatie Helmond

Ouder & Kind Centrum
Europaweg 99
5707 CL Helmond

 

Kijk ook eens op de website van het OKC

Locatie Son:Praktijk Vive | Locatie Son

CMD gebouw (Centrum Maatsch. Deelname)
Europalaan 2
5691 EN Son en Breugel

Kijk ook eens op de website van het CMD